FANDOM


Deskbot Base
ブンボーグ・ベース
DeskbotBase-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ブンボーグ・ベース
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Bēsu
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg Base
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 12215894
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]