FANDOM


Destiny HERO - Dasher
D-HERO ダッシュガイ
DestinyHERODasher
Nhóm liên quan HERODestiny HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2100/1000
Mã số 81866673
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú khác; lá này tăng thêm 1000 ATK cho đến Lượt Kết thúc. Nếu lá này tấn công, chuyển nó sang Thế Thủ vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu. Chỉ một lần, khi bạn rút được Bài Quái thú vào Lượt Rút bài lúc mà lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Lá này phải ở trong Mộ bài đế kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
Once per turn: You can Tribute 1 other monster; this card gains 1000 ATK until the End Phase. If this card attacks, change it to Defense Position at the end of the Battle Phase. One time only, when you draw a Monster Card during your Draw Phase while this card is in your Graveyard: You can reveal it; Special Summon it. This card must be in the Graveyard to activate and to resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên