FANDOM


Destiny HERO - Fear Monger
D-HERO ドゥームガイ
DestinyHEROFearMonger
Nhóm liên quan HERODestiny HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 80744121
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chờ của bạn, nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn bởi vì nó đã bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào đó kể từ Lượt Chờ cuối của bạn: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Destiny HERO" trong Mộ bài của bạn, trừ "Destiny HERO - Fear Monger"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
During your Standby Phase, if this card is in your Graveyard because it was destroyed by battle and sent there since your last Standby Phase: Target 1 "Destiny HERO" monster in your Graveyard, except a "Destiny HERO - Fear Monger"; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên