FANDOM


Destiny HERO - Plasma
D-HEROBloo-D
DestinyHEROPlasma
Nhóm liên quan HERODestiny HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1900/600
Mã số 83965310
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách Hi sinh 3 quái thú bạn điều khiển, và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Vô hiệu các hiệu ứng của tất cả quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá này, và lá này tăng thêm ATK bằng một nửa ATK của quái thú trang bị đó (bạn chỉ có thể trang bị 1 quái thú cùng lúc vào lá này với hiệu ứng này).
English Description
Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters you control, and cannot be Special Summoned by other ways. Negate the effects of all face-up monsters your opponent controls. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card, and this card gains ATK equal to half the ATK of that equipped monster (you can only equip 1 monster at a time to this card with this effect).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên