FANDOM


Destroyer Golem
()(かい)のゴーレム
 Tên Nhật (Kana)
かいのゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
のゴーレム
 Tên Hàn 파괴자골렘
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 73481154
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác