FANDOM


Dewloren, Tiger King of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)()(おう)ドゥローレン
DewlorenTigerKingoftheIceBarrier-HA02-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
おうドゥローレン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の虎
おう
ドゥローレン
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōkekkai no Ko'ō Durōren
 Tên Hàn 빙결계의 범왕 듀로렌
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1400
 Mã số 70583986
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác