FANDOM


Dice Jar
ダイス ・ ポット
DiceJar
Nhóm liên quan Jar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 200/300
Mã số 03549275
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Cả hai người chơi quay xúc xắc sáu-mặt. Người chơi có kết quả thấp hơn sẽ nhận thiệt hại bằng kết quả đối phương của họ x 500. Tuy nhiên, nếu người thắng quay được 6, người thua sẽ nhận 6000 thiệt hại. Nếu quay bằng nhau, cả hai người sẽ quay lại.
English Description
FLIP: Both players roll a six-sided die. The player with the lowest result takes damage equal to their opponent's roll x 500. However, if the winner rolled a 6, the loser takes 6000 damage. If the rolls are the same, both players roll again.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên