FANDOM


Dice Jar
ダイス ・ ポット
DiceJar
Nhóm liên quan Jar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 200/300
Mã số 03549275
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Cả hai người chơi quay xúc xắc sáu-mặt. Người chơi có kết quả thấp hơn sẽ nhận thiệt hại bằng kết quả đối phương của họ x 500. Tuy nhiên, nếu người thắng quay được 6, người thua sẽ nhận 6000 thiệt hại. Nếu quay bằng nhau, cả hai người sẽ quay lại.
English Description
FLIP: Both players roll a six-sided die. The player with the lowest result takes damage equal to their opponent's roll x 500. However, if the winner rolled a 6, the loser takes 6000 damage. If the rolls are the same, both players roll again.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.