FANDOM


Diceversity
再転(サイコロ)
Diceversity-CROS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
再転
サイコロ
 Tên Nhật (Chuẩn) 再転
サイコロ
 Tên Nhật (rōmaji) Saikoro
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 96015976
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]