FANDOM


Different Dimension Capsule
タイムカプセル
DifferentDimensionCapsule-DP04-EN-C-1E
 Tên Nhật タイムカプセル
 Tên Nhật (rōmaji) Taimu Kapuseru
 Tên Nhật (Dịch) Time Capsule
 Tên Hàn 타임 캡슐
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 11961740
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]