FANDOM


Digital Bug Cocoondenser
電子光虫(デジタル・バグ)-コクーンデンサ
DigitalBugCocoondenser-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Kén Tích Điện
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コクーンデンサ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コクーンデンサ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Kokūndensa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 32465539
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác