FANDOM


Digital Bug Scaradiator
電子光虫(デジタル・バグ)-スカラジエータ
DigitalBugScaradiator-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Tản Nhiệt
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-スカラジエータ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-スカラジエータ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Sukarajiētā
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 12615446
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.