FANDOM


Dimension Fusion
次元融合
DimensionFusion.jpg
Nhóm liên quan Nhóm Fusion
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 23557835
Mô tả Hiệu ứng
Trả 2000 Điểm Gốc. Cả hai người chơi Triệu hồi Đặc biệt một số lượng quái thú đã bị loại ra ngoài nếu có thể.
English Description
Pay 2000 Life Points. Both players Special Summon as many of their removed from play monsters as possible.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên