FANDOM


Dinomic Powerload
ダイナミック(パワーロード)
DinomicPowerload-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ダイナミック
パワーロード
 Tên Nhật (Chuẩn) ダイナミックP
パワーロード
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamikku Pawārōdo
 Tên Nhật (Dịch) Dynamic Powerload
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 41128647
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]