FANDOM


Dinomist Eruption
ダイナミスト・エラプション
DinomistEruption-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・エラプション
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Erapushon
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Eruption
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74582050
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]