FANDOM


Dissolverock
マグマン
 Tên Nhật マグマン
 Tên Hàn 마그맨
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 900 / 1000
 Mã số 40826495
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác