FANDOM


Divine Grace - Northwemko
(きゅう)(せい)()(しん)ノースウェムコ
DivineGraceNorthwemko-SOVR-EN-UR-UE
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
せいの
しんノースウェムコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
せい
の美
しん
ノースウェムコ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūsei no Bishin Nōsuwemuko
 Tên Nhật (Dịch) Beautiful Goddess of Salvation - Northwemko
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 61757117
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác