FANDOM


Dizzying Winds of Yosen Village
(よう)(せん)(きょう)眩暈(めまい)(かぜ)
DizzyingWindsofYosenVillage-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
きょうの
眩暈
めまい
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
きょう
の眩暈
めまい
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsenkyō no Memaikaze
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 62681049
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]