FANDOM


Djinn Cursenchanter of Rituals
()(しき)()(じん)カースエンチャンター
DjinnCursenchanterofRituals-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しき
じんカースエンチャンター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
じん
カースエンチャンター
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 77153811
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác