FANDOM


Djinn Disserere of Rituals
()(しき)()(じん)ディザーズ
DjinnDisserereofRituals-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しき
じんディザーズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
じん
ディザーズ
 Tên Hàn 의식마인 디저즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 30492798
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác