FANDOM


Doble Passe
ドゥーブルパッセ
DoblePasse
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 79997591
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công vào quái thú Thế Công mặt-ngửa bạn điều khiển: Làm đòn tấn công của đối phương thành tấn công trực tiếp thay thế và gây thiệt hại cho đối phương bằng với ATK của mục tiêu tấn công bạn điều khiển. Đồng thời, quái thú bạn điều khiển đó có thể tấn công đối phương trực tiếp vào lượt kế tiếp của bạn.
English Description
When an opponent's monster declares an attack on a face-up Attack Position monster you control: Make your opponent's attack a direct attack instead and inflict damage to your opponent equal to the ATK of the attack target you control. Also, that monster you control can attack your opponent directly during your next turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên