FANDOM


Doomkaiser Dragon
デスカイザー・ドラゴン
DoomkaiserDragon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 06021033
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Zombie-Type

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc Biệt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú Zombie-Type dưới Mộ bài của đối phương; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân chơi của bạn ở thế Tấn công ngửa-mặt, nhưng tiêu diệt nó khi lá bài này rời sân.

English Description
"Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên