FANDOM


Double Dragon Descent
双龍降臨(ダブル・ドラゴン・ディセント)
DoubleDragonDescent-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Nhật (Chuẩn) 双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Hàn 더블 드래곤 디센트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 13166648
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]