FANDOM


Draco Face-Off
(りゅう)()(あい)()
DracoFaceOff-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
あい
うつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
あい
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūko Aiutsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 14733538
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.