FANDOM


Dragged Down into the Grave
(はか)(あな)(みち)()
DraggedDownintotheGrave-DPBC-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
はか
あなの
みち
づれ
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
あな
の道
みち
 Tên Nhật (rōmaji) Haka'ana no Michizure
 Tên Nhật (Dịch) Fellow Traveller to the Grave
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 16435215
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác