FANDOM


Dragon's Fighting Spirit
(りゅう)(とう)()
DragonsFightingSpirit-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Việt Ý Chí Chiến Đấu của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の闘
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū no Tōshi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 95697223
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]