FANDOM


Dragon Revival Rhapsody
DragonRevivalRhapsody-LC06-EN-LE-OP
 Tên Việt Bí Thư Phục Sinh Loài Rồng
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác