FANDOM


Dragon Treasure
ドラゴンの()(ほう)
 Tên Nhật (Kana) ドラゴンの
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn) ドラゴンの秘
ほう
 Tên Hàn 드래곤의보물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 01435851
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]