FANDOM


Dragoncarnation
()(りょう)(てん)(せい)
Dragoncarnation
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 05325424
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Loại-Dragon đã loại ra ngoài của bạn; lấy mục tiêu đó về tay bạn.
English Description
Target 1 of your banished Dragon-Type monsters; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên