FANDOM


Dragonic Attack
竜魂の力(ドラゴニック・フォース)
 Tên Nhật (Kana)
竜魂の力
ドラゴニック・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) 竜魂の力
ドラゴニック・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Doragonikku Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Dragonic Force
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 32437102
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]