FANDOM


Dragunity Knight - Gae Bulg
ドラグニティナイト-ゲイボルグ
DragunityKnightGaeBulg
Nhóm liên quan Dragunity
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2000/1100
Mã số 00900787
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
1 Dragon-Type Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Winged Beast-Type

Nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công, trong Bước tính Thiệt hại bạn có thể trục xuất 1 (chỉ duy nhất một) quái thú Winged Beast-Type từ Mộ bài của bạn, lá bài này nhận thêm ATK của quái thú đó cho đến Lượt Kết thúc.

English Description
1 Dragon-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Winged Beast-Type monsters

If this card attacks or is attacked, during the Damage Step you can banish 1 (only) Winged Beast-Type monster from your Graveyard, to have this card gain the ATK of that monster until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.