FANDOM


Dragunity Knight - Trident
ドラグニティナイト-トライデント
DragunityKnightTrident
Nhóm liên quan Dragunity
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1700
Mã số 80159717
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 Dragon-Type Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Winged Beast-Type

Một lần mỗi lượt, bạn có thể gửi lên đến 3 lá bài bạn điều khiển vào Mộ bài để xem Extra Deck của đối thủ và gửi một số lượng lá bài trong đó vào Mộ bài tương đương với số lá bài bạn đã gửi trước đó.

English Description
1 Dragon-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Winged Beast-Type monsters

Once per turn, you can send up to 3 cards you control to the Graveyard to look at your opponent's Extra Deck and send an equal number of cards to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.