FANDOM


Dragunity Legionnaire
ドラグニティ-レギオン
DragunityLegionnaire
Nhóm liên quan Dragunity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1200/800
Mã số 54578613
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể chọn 1 quái thú Cấp độ 3 hoặc thấp hơn "Dragunity" Dragon-Type trong Mộ bài của bạn, và trang bị nó vào lá bài này như là một Bài Trang Bị. Bạn có thể gửi 1 lá bài "Dragunity" từ Vùng Phép&Bẫy của bạn vào Mộ bài để chọn 1 quái ngửa-mặt đối phương điều khiển, và tiêu diệt nó.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can select 1 Level 3 or lower "Dragunity" Dragon-Type monster in your Graveyard, and equip it to this card as an Equip Card. You can send 1 "Dragunity" card from your Spell & Trap Card Zone to the Graveyard to select 1 face-up monster your opponent controls, and destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên