FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Dreamland
드림랜드
Dreamland-CROS-KR-R-1E
 Tên Hàn 드림랜드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 26920296
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.