FANDOM


Droll & Lock Bird
ドロール(アンド)ロックバード
 Tên Nhật (Kana) ドロール
アンドロックバード
 Tên Nhật (Chuẩn) ドロール&
アンド
ロックバード
 Tên Nhật (rōmaji) Dorōru ando Rokku Bādo
 Tên Hàn 드롤 & 로크 버드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 94145021
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.