FANDOM


Drooling Lizard
()()をすするもの
 Tên Nhật (Kana)
いき
ちをすするもの
 Tên Nhật (Chuẩn)
き血
をすするもの
 Tên Hàn 먹이를찾는도마뱀
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 900 / 800
 Mã số 16353197
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác