FANDOM


Dust Tornado
()(じん)(おお)(たつ)(まき)
DustTornado
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 60082869
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó, sau đó bạn có thể Úp 1 Bài Phép/Bẫy từ tay bạn.
English Description
Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target, then you can Set 1 Spell/Trap Card from your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên