FANDOM


Dustflame Blast
炎塵爆発
DustflameBlast
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 38049934
Loại Hiệu ứng Cost, Effect
Mô tả Hiệu ứng
Trục xuất tất cả quái thú "Laval" từ Mộ bài của bạn; tiêu diệt bất kỳ số lượng lá bài trên sân chơi, lên đến số lượng quái thú bị trục xuất để kích hoạt lá bài này.
English Description
Banish all "Laval" monsters from your Graveyard; destroy any number of cards on the field, up to the number of monsters banished for this card's activation.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên