FANDOM


Duston Roller
ダストンローラー
DustonRoller
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 25700114
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; lượt này, nó không thể dùng để Hi sinh, hoặc dùng làm Nguyên liệu Dung hợp, Đồng bộ, hoặc Xyz cho Triệu hồi. Nếu lá Úp này bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương và đưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Duston" từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
Target 1 monster on the field; this turn, it cannot be Tributed, or be used as a Fusion, Synchro, or Xyz Material for a Summon. If this Set card you control is destroyed by your opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can add 1 "Duston" monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên