FANDOM


Earthbound Immortal Chacu Challhua
()(ばく)(しん) Chacu(チャク) Challhua(チャルア)
EarthboundImmortalChacuChallhua-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばく
しん
Chacu
チャク
Challhua
チャルア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
しん
Chacu
チャク
Challhua
チャルア
 Tên Nhật (rōmaji) Jibakushin Chaku Charua
 Tên Nhật (Dịch) Earthbound God Chacu Challhua
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2400
 Mã số 69931927
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác