FANDOM


Earthbound Spirit
地縛霊(アース・バウンド・スピリット)
EarthboundSpirit-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
地縛霊
アース・バウンド・スピリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 地縛霊
アース・バウンド・スピリット
 Tên Nhật (rōmaji) Āsu Baundo Supiritto
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 67105242
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác