FANDOM


Earthshattering Event
(きょう)(てん)(どう)()
EarthshatteringEvent-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょう
てん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
てん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōtendōchi
 Tên Nhật (Dịch) Earthshattering
 Tên Hàn 경천동지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 54407825
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.