FANDOM


Earthshattering Event
(きょう)(てん)(どう)()
EarthshatteringEvent-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょう
てん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
てん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōtendōchi
 Tên Nhật (Dịch) Earthshattering
 Tên Hàn 경천동지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 54407825
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]