FANDOM


Echo Oscillation
(れん)(せい)する(しん)(どう)
EchoOscillation-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Dao Động Lặp Lại
 Tên Nhật (Kana)
れん
せいする
しん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
せい
する振
しん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Renseisuru Shindō
 Tên Nhật (Dịch) Perpetual Oscillation
 Tên Hàn 연성하는 진동
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 15582767
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.