FANDOM


Edge Hammer
エッジ・ハンマー
EdgeHammer
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 84361420
Mô tả Hiệu ứng
Hiến tế 1 "Elemental HERO Bladedge" để chỉ định 1 quái thú đối phương điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó và gây ra thiệt hại cho đối phương bằng điểm Tấn công gốc của mục tiêu đó.
English Description
Tribute 1 "Elemental HERO Bladedge" to target 1 monster your opponent controls; destroy that target and inflict damage to your opponent equal to that target's original ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.