FANDOM


Ekibyo Drakmord
(えき)(びょう)ウィルス ブラックダスト
EkibyoDrakmord-SDWS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
えき
びょうウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
えき
びょう
ウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (rōmaji) Ekibyō Wirusu Burakkudasuto
 Tên Nhật (Dịch) Plague Virus Blackdust
 Tên Hàn 바이러스 블랙 더스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 69954399
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.