FANDOM


Electric Virus
エレクトリックワーム
ElectricVirus
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 24725825
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ lá bài này xuống Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Machine hoặc Dragon đối thủ của bạn điều khiển; nhận quyền điều khiển của mục tiêu đó cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
You can discard this card to the Graveyard, then target 1 Machine or Dragon-Type monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.