FANDOM


Elemental HERO Chaos Neos
E・HERO カオス・ネオス
ElementalHEROChaosNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 3000/2500
Mã số 17032740
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Dark Panther" + "Neo-Spacian Glow Moss"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Ở Lượt Kêt thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck. sau đó Úp hết tất cả các quái thú trên sân chơi. Một lần một lượt, khi đang ở Lượt Chính 1: Bạn có thể tung đồng xu 3 lần. ● 3 Xấp: Tiêu diệt tất cả các quái thú đối phương đang điều khiển. ● 2 Xấp: Cho đến hết lượt này hiệu ứng của các quái thú mà đối phương điều khiển sẽ bị ngăn chặn. ● 1 Xấp: Đưa tất cả các quái thú mà bạn đang điều khiển về lại trên tay.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Dark Panther" + "Neo-Spacian Glow Moss"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization.") During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck, then Set all face-up monsters on the field. Once per turn, during your Main Phase 1: You can toss a coin 3 times. ● 3 Heads: Destroy all monsters your opponent controls. ● 2 Heads: For the rest of the turn, the effects of all face-up monsters your opponent controls are negated. ● 1 Head: Return all monsters you control to the hand.