FANDOM


Elemental HERO Core
E・HERO(エレメンタルヒーロー) Core(コア)
ElementalHEROCore
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2700/2200
Mã số 95486586
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú "Elemental HERO"
Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Một lần trong lượt, khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể gấp đôi ATK của lá này cho đến hết Bước Thiệt hại. Ngay lúc kết thúc Lượt Chiến đấu, nếu lá này tấn công hoặc bị công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; hủy mục tiêu đó. Khi lá này bị hủy (cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Dung hợp "Elemental HERO" Cấp 8 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó.
English Description
3 "Elemental HERO" monsters
Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, when this card is targeted for an attack: You can double this card's ATK until the end of the Damage Step. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: You can target 1 monster on the field; destroy that target. When this card is destroyed (either by battle or by card effect): You can target 1 Level 8 or lower "Elemental HERO" Fusion Monster in your Graveyard; Special Summon that target, ignoring its Summoning conditions.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.