FANDOM


Elemental HERO Dark Neos
E・HERO ブラック・ネオス
ElementalHERODarkNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 28677304
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Dark Panther"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Nếu lá bài này chưa chỉ định quái thú với hiệu ứng của nó: Bạn có thể chỉ định 1 Quái thú Hiệu ứng ngửa-mặt trên sân chơi làm mục tiêu; khi bạn điều khiển lá bài này ở mặt-ngửa, hiệu ứng của quái thú mục tiêu đó sẽ bị ngăn chặn. Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Dark Panther"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) If this card is not already targeting a monster with its effect: You can target 1 face-up Effect Monster on the field; while you control this face-up card, that target's effect on the field is negated. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.