FANDOM


Elemental HERO Darkbright
E・HERO ダーク・ブライトマン
ElementalHERODarkbright
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2000/1000
Mã số 41517968
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Necroshade"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú đang ở thế Phòng thủ, gây ra điểm Thiệt hại Chiến đấu bằng với số điểm chênh lệch giữa chúng tại cuối của Bước tính Thiệt hại. Nếu lá bài này bị tiêu diệt: Chỉ định 1 quái thú đối phương đang điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.

English Description
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Necroshade"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. If this card attacks, change it to Defense Position at the end of the Damage Step. If this card is destroyed: Target 1 monster your opponent controls; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên