FANDOM


Elemental HERO Flame Wingman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フレイム・ウィングマン
ElementalHEROFlameWingman-RYMP-EN-R-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hoả Dực Nhân
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フレイム・ウィングマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フレイム・ウィングマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Fureimu Winguman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 프레임 윙맨
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1200
 Mã số 35809262
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác